Wijkvereniging Molenbeke

het ontwerp-bestemmingsplan ‘Velperweg e.o.’

Admin, · CategorieĆ«n: Gemeenteblad, Wijk · Tags:

landelijk bekend onder het plan-identificatienummer NL.IMRO.0202.807-0201.

Inzien

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 23 mei 2017 gedurende een termijn van 6 weken (tot en met 3 juli 2017) voor een ieder ter inzage op het stadshuis, loket BWL, Koningstraat 38. Het ontwerp-bestemmingsplan is met ingang van 23 mei 2017 ook op internet in te zien (technische storing voorbehouden).

De interactieve digitale verbeelding van het plan is te raadplegen op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0202.807-0201

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres: http://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.807-/NL.IMRO.0202.807-0201/

Aanleiding en doel

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat bestemmingsplannen binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het bestemmingsplan, opnieuw moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad. De bestemmingsplannen ‘Molenbeke e.o’ en ‘Angerenstein-Plattenburg’ zijn niet meer actueel en vormen de directe aanleiding voor dit bestemmingsplan. Het geeft invulling aan de actualisatieverplichting uit de Wro. Daarnaast voldoet dit nieuwe bestemmingsplan aan de wettelijke verplichting om bestemmingsplannen digitaal te vervaardigen en beschikbaar te stellen.

Dit bestemmingsplan omvat alle gronden die gerekend worden tot de wijk Velperweg e.o. plus de bebouwing direct gelegen ten zuid(oost)en van de Rosendaalsestraat. Het gaat om de buurten Molenbeke, Velperweg-Noord, fabrieksterrein Enka (AKZO-terrein), Angerenstein, Plattenburg en Paasberg.

Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter, hetgeen inhoud dat het plan ten aanzien van de bestaande ‘stedelijke functies’ is gericht op het ‘conserveren’ of ‘beheren’ van de bestaande situatie in het plangebied. Daarom zijn de bestaande functies en bebouwing(smogelijkheden) in dit plan in beginsel overgenomen. Nieuwe (grootschalige) ontwikkelingen worden met dit bestemmingsplan dan ook niet mogelijk gemaakt (zoals de herontwikkeling van het ING-pand aan de Velperweg). Hiervoor zal een afzonderlijke procedure worden gevolgd. Wijzigingen die tussentijds hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld doordat via de afgifte van een omgevingsvergunning van het geldend bestemmingsplan is afgeweken of door wijzigingen in de gemeentelijke systematiek en nieuw vastgesteld beleid, zijn wel meegenomen in het ontwerp-bestemmingsplan.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze betreffende het ontwerp-bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad (adres: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem).

Informatie

Voor informatie over het ontwerp-bestemmingsplan en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Lagerberg, tel. nr.: 026-3773391 van de Afdeling Ruimte.

Ontwerp-bestemmingsplan Velperweg e.o.
gmb-2017-84999 : Arnhem
Bron: Officiƫle bekendmakingen